MUSIC FOR THE HIGH HOLY DAYS

Listen to tracks from Sh'ma Koleinu: Hear Our Voice, recorded live at the Paramount Theatre in 2002.

Rosh HaShanah Evening

S'u Shearim
Shehecheyanu
Hin'ni
Tik'u
Bar'chu
Sh'ma
Mi Chamocha
Chatzi Kaddish
Avot V'Imahot Zochreinu
Shalom Rav
Avinu Malkeinu
Avinu Malkeinu—folk arr.
Bayom Hahu

Rosh HaShanah Morning

Hal'luyah
Mah Tovu
Chatzi Kaddish
Mi Chamocha
Avot V'Imahot Zochreinu
Un'taine Tokef

Yom Kippur

Kol Nidrei
Ashamnu
V'al Kulam
Sh'ma Koleinu
Ki Anu Amecha
Hayom T'amtzeinu
B'rosh HaShanah
Ut'shuvah
K'dusha
Sim Shalom
Adonai Adonai
Grand Aleinu
Shofar Blessings
Areshet S'fateinu

HIGH HOLY DAYS SONGS FOR KIDS

Rosh HaShanah 

Bim Bom Shana Tova
L'shana Tova
Apples and Honey

Yom Kippur

Let's be Friends

Sukkot

To the Sukkah
Mah Yafeh HaSukkah
Ufros Aleinu
Ufaratzta

Simchat Torah

Torah Lee
Torah Tziva Lanu
Al Sh'losha D'varim
Yisrael V'oraita
Chag Sameach

2808 Summit Street

Oakland, CA 94609  

(510) 451-3263

info@oaklandsinai.org

© 2020 Temple Sinai

  • Facebook
  • Vimeo
  • Twitter